Форма входу
Логін:
Пароль:

Пошук

Консультації
Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості (6005)
Загартування (валеологія) (27178)
Художньо-естетичний розвиток (добірка дидактичних ігор) (32130)
Організація роботи з обдарованими дітьми (21911)
Підготуйте дитину до дитячого садка (10553)
Соціалізація – навчання жити в суспільстві (19425)
Проблема обдарованості: теоретичний аспект (11596)
Ігри з природним матеріалом (18113)
Рухова активність – запорука здорового способу життя. (20567)
Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку (92314)

Категорії розділу
Статті по вихованню [53]

Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS


Слов'яночка


Понеділок, 17.06.2019, 18:12
Головна » Консультації » Статті по вихованню

Пошуково-дослідницька діяльність та структурні відмінності від інших видів діяльності
Закономірності формування екологічної культури особистості, особливості процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку, аналіз видів діяльності і засобів, що їх стимулюють та екологізують, викликають необхідність глибшого аналізу найефективніших зпоміж них, які покликані забезпечити оптимальну результативність роботи дошкільної установи в цьому напрямі. Таким активним засобом є пошуково-дослідна діяльність дітей.
Структурними компонентами пошуково-дослідної діяльності є: спостереження, поетапне фіксування результатів, зіставлення результатів дослідного і контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів і прийомів.

Висновки.
Розглядаючи пошуково-дослідну діяльність як чуттєво-практичну (а саме такою вона і є), беремо до уваги, що здійснюється вона теоретично пізнаними засобами і вміннями та навичками, здобутими практично. Цей вид діяльності вдало поєднує чуттєвість і діяльність, які в повному обсязі відповідають особливостям розумової діяльності дошкільника. У практиці виховання може визначити зміст діяльності відповідно до обраної мети, неодноразово повторювати, щоб домогтися достовірності результатів. Вихователь спільно з дітьми може досліджувати явище або властивість, варіювати їх, змінювати умови, ситуації, спробувати різні засоби. Отже, для дітей стає доступним те, що в об'єктивно існуючій природі не піддається спостереженню. У зв'язку з цим пошуково-дослідна діяльність має такі основні пізнавальні функції, як демонстрація зв'язків, недоступних для органів чуття дитини, проникнення в саму суть явищ природи тощо.
Якщо у практичній діяльності бере участь лише вихователь, а діти споглядають, то в основу такого варіанта закладений ілюстративний або демонстраційний дослід. Однак у процесі екологічного виховання перевагу треба віддати навчальному досліду. В його умовах практично діє кожна дитина: знаходить відповіді та пояснення, домагається очевидних результатів, перевіряє знання і можливості. Незважаючи на складність, цей дослід має високу результативність внаслідок активізації особистості. Враховуючи специфіку пошуководослідної діяльності, вихователь повинен суто умовно орієнтуватися на структуру такої діяльності, функції   кожного   компонента,   зміст вихідних і підсумкових складників.
Беручи за основу структуру досліду і враховуючи чуттєво-предметну сутність пошуково-дослідної діяльності, виділимо такі елементи:
—  вихователь та його діяльність у галузі екологічного виховання:
—  задум і планування діяльності, визначення його мети, засобів, змісту складників до початку і після закінчення дослідження;
—  практична робота  вихователя  і дітей;
—  інтерпретація результатів цієї діяльності в інші види з дещо зміненим змістом, завданнями й умовами.
Отже, два головні аспекти цього виду (він належить і до теоретичного пізнання, і до практики) зумовлюють необхідність чітко визначити зміст діяльності у різних вікових групах з об'єктами і явищами природи в обсязі нині діючих програм.
Характерною відмінністю пошуково-дослідної діяльності є те, що вона репрезентує активні методи, невід'ємною ознакою яких є зміни предмета пізнання. Як же вихователю забезпечити умови для активності кожної дитини? Правильно спланований і проведений експеримент характеризується активністю дітей внаслідок особливо загостреного інтересу, допитливості.
Беручи до уваги той факт, що результати завжди цікаві, неповторні, унікальні в кожної дитини зокрема (а кожна з них має справу з багатьма невідомими факторами), особливий смисл вихователь вкладає у фіксацію поетапних результатів, підсумок яких дає кінцевий показник.
У процедурному відношенні пошуково-дослідницька діяльність є найскладнішою, але саме вона «відрізняється чіткою структурою, вимагає послідовного виконання чітко визначених правил і завжди дає очікуваний результат. Його очевидність — найпереконливіший засіб в екологічному вихованні.
Основним обов'язковим компонентом пошуково-дослідницької діяльності є так звана гіпотеза, певне припущення, суть якого зводиться (так чи інакше) до наукового факту, а довести його можна лише внаслідок взаємодії з об'єктом. Оскільки правил виведення закономірностей з окремих фактів, доступних для розуміння у дошкільному віці, є три — часові, послідовні та при-чинно-наслідкові, то вихователь може висловити одне або декілька припущень спільно з дітьми. Тому з допомогою гіпотези здійснюється перевірка знань дітей, можливості їх поглиблення й узагальнення. Адже певні теоретичні припущення діти формулюють емпіричною мовою.
Таким чином, гіпотеза повинна бути сформульована як висловлювання про певні емпіричні факти, події й обов'язково охоплювати або ґрунтуватись на теоретичних припущеннях, мати деякі дані з життя того чи іншого об'єкта природи. Сформульована на досвіді, вона мусить  вміщувати  певні  знання,   що підлягають пошукові або перевірці. Як правило, гіпотеза будується за формулою «якщо — то». Вихователеві не варто обмежуватися лише нею, необхідно спонукати дітей до висловлювання і контргіпотези, тобто протилежного твердження. Це має особливе значення при тлумаченні дітям причинно-наслідкових зв'язків, коли треба довести, що певне явище в природі є причиною появи іншого.
Специфіка способу перевірки гіпотези — також надзвичайно важливий момент у реалізації діяльності дітей. Для того, щоб застерегтися від неправильних засобів і способів, вихователеві необхідно логічно продумати свою діяльність і діяльність дітей, методично її забезпечити. Йому треба визначити послідовність етапів роботи, способи фіксації даних, основні та допоміжні засоби й матеріали, тобто планування роботи повністю підпорядковується єдиній меті — обґрунтованому переходові теоретичних уявлень на рівень узагальнених систематизованих знань.
Отже, якщо узагальнити сказане про пошуково-дослідну діяльність, можна дійти висновку: вона складається, принаймні, з таких етапів: визначення мети, куди входить формулювання вихідного припущення мовою раніше набутих знань і життєвого досвіду, змістовне планування роботи з предметом дослідження, тобто перехід від гіпотези до певної схеми організації дослідної роботи; власне пошуково-дослідна  діяльність,  тобто  збирання емпіричних даних, складовою частиною чого є активність кожної дитини і вихователя. Після того як емпіричні дані зібрані, вихователь разом з дітьми аналізує їх. З огляду на це вихователь повинен врахувати і правильність побудови плану, і здійснення задуму, і перебіг спостережуваних явищ. Останнім етапом пошуково-дослідницької діяльності має бути розповсюдження результатів діяльності на ширше коло явищ і об'єктів. Наприклад, предметом спеціальної роботи вихователя є засвоєння дітьми системи знань в обсязі поняття нежива природа. Сюди входять основні уявлення про тверді, рідкі та газоподібні об'єкти природи, процеси, що відбуваються з ними (випаровування, плавлення, затвердіння) під дією умов зовнішнього середовища. Такі сконцентровані уявлення відображають суть поняття нежива природа і формування його найдоцільніше в обсязі роботи за трьома основними темами, відповідно до характеристики об'єктів неживої природи.
Формування уявлень дітей успішно відбувається в ході здійснення продуманої пошуково-дослідної роботи, сконструйованих навчальних ситуацій. Система таких дослідів дає змогу вихователеві сформувати певні дії для аналізу та визначення властивостей об'єктів природи або створених людиною їх агрегатних станів (тверді, рідкі, газоподібні, колір і його залежність від внесеного барвника).
Особливість системи пошуково-дослідних дій як структурного компонента всієї діяльності полягає в тому, що у дітей формуються здібності розглядати конкретні природні явища. Діти не лише сприймають властивості об'єктів природи, а й виділяють, оцінюють справжні необхідні умови здійснення природних процесів, тобто вони можуть з'ясувати і проаналізувати і зовнішні умови, і внутрішню зумовленість змін, що відбуваються з тілами (явища природи).
При ознайомленні з об'єктами природи і процесами, що відбуваються з ними, перед дітьми постає мета: на основі аналізу умов зовнішнього середовища і характеристики їх властивостей визначити можливі процеси. Під час таких дослідів аналізуються властивості об'єктів природи, їх змінюваність, умови, за яких одні властивості переходять в інші. На основі проведення дослідів вихователь формує уявлення про явища, що відбуваються у природі.
Конкретні     пошуково-дослідні     дії здійснюються дітьми у формі аналізу досліджуваних   процесів.   Правильне розв'язання завдань вихователь може розцінювати також як розуміння дітьми причинно-наслідкових    зв'язків    між об'єктами природи   і  процесами,  які відбуваються за певних умов. Систематична діяльність дітей набуває характеру пошуково-пізнавальної діяльності, спрямованої на планомірний  аналіз властивостей об'єктів природи і зовнішніх умов їх існування. Простежимо зміст роботи вихователя на прикладі ознайомлення дітей з водою. Досліди — це важливий шлях пізнання. Цінність їх полягає в тому, що для власної діяльності діти не отримують готових знань від педагога. Досліджуючи те чи інше явище, дитина отримує знання у певній логічній послідовності. Так, вода, винесена на мороз, спочатку вкривається кіркою, шматочками льоду, а потім стає льодом; лід, коли його підігрівати, стає холодною водою, потім теплою, гарячою і парою; пару охолоджують, вона стікає на холодному предметі й знову стає водою.

Скачати повну статтю в файлі Word можна в Архіві статей.

Категорія: Статті по вихованню | Додав: VinDNZ1 (29.09.2009)
Переглядів: 12679 | Теги: діти, консультації, виховання, дослідницька діяльність | Рейтинг: 3.0/9
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Меню сайту

Наші фото

Статистика

Copyright ORIGAMI © 2009-2019Хостинг від uCoz